Obchodné Podmienky

 1. Obchodné podmienky
  1. Všeobecné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BOMSTAL Slovakia, s.r.o, Sídlo: Podbiel č. 2,02742,  IČO: 444 000 98. DIČ: 2022681055, Bankové spojenie: VÚB. a.s . č.ú.: 251 634 64 58 / 0200, zastúpená: Dávidom Urbanom – konateľom spoločnosti zapísaná v OR OS Žilina v odd. S.r.o. č. v1.50170/L (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim na základe objednávky.

  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-69; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na následne uzavretú kúpnu zmluvu na základe ktorej predávajúci dodá objednaný tovar a služby a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
  2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  3. Práva a povinnosti predávajúceho

  Predávajúci je povinný:

  1. Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne  a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  2. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
  3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  III. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:

  a/ zabezpečiť  vhodný podklad, ktorý v momente montáže bude vyhovovať pevnosťou a veľkosťou základne objednanej stavbe,  podľa platných STN noriem

  b/ zabezpečiť prístup k miestu dodania – montáže /po včastnom upozornení do 20 m/, nákladným cestným valníkom s celkovou hmotnosťou 12 ton, šírkou  3 m a dĺžkou 12 m, a výškou vozidla 3,95 m. Prístupová cesta musí byť spevnená komunikácia , za ktorú sa nepovažuje trávnatá plocha alebo iný neupravený terén. V prípade uviaznutia vozidla znáša náklady na jeho vyprostenie, stratu času a poškodenie terénu kupujúci na vlastné náklady. Pokiaľ nie je zabezpečený prístup po verejných komunikáciách musí objednávateľ zabezpečiť  súhlas  vlastníkov dotknutých pozemkov.

  c/ zabezpečiť v prípade  montáže produktu  súhlas vlastníka pozemku, stavebné resp.  ohlasovacie povinnosti v zmysle platnej legislatívy

  1. a/prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

  b/zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

  c/ nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

  d/ potvrdiť svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby v preberacom protokole riadne prevzatie tovaru.

  1. Kupujúci má právo na dodanie ním špecifikovaného tovaru, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
  2. Dodacie podmienky
  3. Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky
  4. V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu od kupujúceho, tak je povinný dodať tovar do 30 pracovných dní odo dňa pripísania zálohovej čiastky na bankový účet, ak nie je uvedené inak.
  5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 30 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou, akou bola uskutočnená objednávka.
  6. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke predávajúceho, prípadne fyzicky na kamennej predajni v sídle predávajúceho.
  7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Pri stornovaní resp. neprevzatí už vyrobeného tovaru kupujúcim má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 percent z ceny objednaného tovaru. Túto  je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu do desiatich dní od vyzvania.
  8. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. V prípade nepriaznivého počasia má predávajúci právo na odklad termínu dodania až o 30 dní o čom musí kupujúceho upovedomiť.
  9. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho súčasti hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo súčasti tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať – vymeniť kupujúcemu nové diely – komponenty.
  11. Vopred oznámený čas dodania alebo montáže je len orientačný a závisí od dopravnej situácie, vyťaženosti predchádzajúcich montáži a dovozov alebo nepriaznivým počasím.
  12. Kúpna cena
  13. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky
  14. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  15. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  16. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s týmito obchodnými podmienkami .
  17. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
  18. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  19. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  20. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  VII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).
  3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva a dokladu o zaplatení oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
  6. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady,  vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
   1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
   2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

  Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

  1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu  vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
  2. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
  3. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
  4. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  5. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
   2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   3. uplynutím záručnej doby tovaru,
   4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
   5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
   6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar /ošetrovanie konštrukcie protikoróznym náterom/
   7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
   8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
   9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
   11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   1. odovzdaním opraveného tovaru, výmenou komponentov, dielov
   2. výmenou tovaru,
   3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
   6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  4. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.
  5. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
  6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
  7. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
  8. Všetky v súlade s týmto článkom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
  9. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
   1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
   2. predávajúci vadný tovar vymení.
  10. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
   1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
   2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
  11. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
  12. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
  13. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  14. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.
  15. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
  16. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.
  17. Reklamačný protokol

  VIII. Osobné údaje a ich ochrana

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
  3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená a lebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
  6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14. pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).
  9. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@drevenegaraze.sk, telefonicky alebo doručením na adresu sídla predávajúceho.
  10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom nepoškodenom stave, na vlastné náklady do sídla predávajúceho, Podbiel 2, 027 42 Podbiel, okres Tvrdošín.
  11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť najneskôr v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  12. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte  prosím späť v pôvodnom stave, nepoužívaný a nepoškodený  vrátane príslušenstva.
  13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nie je možné v dohodnutom termíne zrealizovať v dodacej dobe montáž alebo dodanie pre nepriaznivé počasie, zlú dopravnú situáciu a to len v tom prípade, ak je zamietnutý od kupujúceho náhradný termín dovozu a montáže najneskôr do 5 pracovných dní.
  14. Záverečné ustanovenia
  15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  16. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  17. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
  18. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  19. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  20. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  21. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

   

   

   

   

   

  Platné od 1.4.2017